Jump to content

mescalito

Użytkownicy
 • Posts

  78
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

mescalito last won the day on February 23 2021

mescalito had the most liked content!

Reputation

136 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Art. 23. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do: 1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu; 2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu; 3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza; 4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia: a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości, ©Kancelaria Sejmu s. 35/43 20.12.2021 b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć, c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni do sądu, d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb, e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi, f) doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających; 5) dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które zostały określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach; 6) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie; 7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy; 8) wstępu i wjazdu: a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych, b) na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno- -wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów, ©Kancelaria Sejmu s. 36/43 20.12.2021 c) na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”; 9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika; 10) noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej; 11) noszenia kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 2. Art. 22. 1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką. 2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
 3. Poza zbiornikami PZW wszystkie są wodami prywatnymi, także możesz śmiało wędkować, tylko pamiętaj, że obowiązują tam przepisy z ustawy o rybactwie.
 4. Jak opłacisz Krosno, to chcąc łowić na wodach rzeszowskiego PZW, to musisz opłacić pełna rzeszowska, bo porozumienie jest tylko na Wisłok do Strzyżowa i Stobnice.
 5. Janek napisz coś więcej o jakie przepisy chodzi, bo rzuciłeś kamyczek w tryby i cisza.. no i gdzie jest Osina??
 6. Ryby trza umieć łowić, nie tylko kulka i metoda.. Polecam spining. Ryb tam jest dużo..
 7. Powiadomiłem ZO PZW w Rzeszowie, że na ich zbiornikach dokonuje się pobór żwiru i pluczka wpuszczana jest do wody i zalepia rybom skrzela. Powiedzieli, że tam nie ma już ryb.
 8. Na takich dolkach powinien byc zakaz nęcenia przede wszystkim, no ale teraz każdy amator jest profesjonalistą i zanim zacznie wędkować wali wiadro zanęty do wody. Kiedyś jak dziadek lowil na ziemniaka, to nie wrzucal wora kartofli do wody...
 9. Więcej szczegółów poproszę, bo nie przekonujesz
 10. Mike, przypomnij mi do czego pijesz, bo już się pogubiłem..
 11. Panie, znam się lepiej niż Pan się znasz..
 12. Okres na zabieranie i wedzenie 😁
 13. W tym roku w naszym okręgu nie ma regulaminu, bo to już nie zarząd główny, a okręgi mają to na głowie, a nasi nie utworzyli takiego, więc świętość zapisana jest tylko w zezwoleniu.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy