Jump to content

tomipasuje

Użytkownicy
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

11 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Odpowiadając Sz.. Jeżeli mówimy o prywatnym stawie, to gdy właściciel nie ustanowił dodatkowego regulaminu, obowiązują na nim jedynie zapisy ustawy oraz rozporządzenia. Rzaden regulamin PZW (RAPR). Zatem wykroczenia i przestępstwa opisane w ustawie można popełnić i na prywatnym łowisku. Co do policji i zakłucania ciszy, miałem na myśli właściciela posesji, który stanie sobie przykładowo za płotem beztrosko twierdząc, że policja musi mieć nakaz by przekroczyć granicę jego "królestwa". Rozumiem, że policjant wraca na komisariat i pisze notatkę, wyjaśniając a w niej " z uwagi na przebywanie sprawcy wykroczenia na terenie prywatnym odstąpiono od dalszych czynności" . Oznaczało by to, że za wykroczenia można karać jedynie poza terenem prywatnym. A wracając do sprawy, to nie pisałem celowo o przestępstwach bo tam sprawa jest oczywista a samych wykroczeniach. Jak sam napisałeś kilka postów wcześniej zanim wezwą policję już dawno was tam nie będzie. Rozumiem, że miałeś na myśli próbę uniknięcia odpowiedzialności za naruszenie przepisów. I tu kłania się prosta zasada, której przestrzeganie powinno moim zdaniem zakończyć wątek. A mianowicie, wystarczy wszędzie łowić zgodnie z prawem. Trzymanie się tej zasady gwarantuje spokój, widok straży, czy policji nie powoduje skoków adrenaliny a ich obecność może nawet cieszyć. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto łowi ryby w okresie ochronnym, wymiarze ochronnym, na tarliskach itd? PSR, SSR, policja, Straż Leśna? Tak więc jeszcze raz trzymamy się przepisów i śpimy snem sprawiedliwego czego sobie i wszystkim kolegom i koleżankom życzę.
  2. Idąc dalej tokiem rozumowania kolegi Sz.. można przyjąć, że np. policjant na widok popełnianego wykroczenia na terenie prywatnym, nie ma prawa reagować bo zostanie oskarżony o wtargnięcie na teren prywatny???? Weźmy na ten przykład zakłócanie ciszy nocnej. Policjant nie wejdzie na posesję bez nakazu a ja mogę sobie krzyczeć, puszczać fajerwerki, strzelać z armaty i puszczać z megafonu DISCO-POLO. Podobnie jest z wykroczeniami przeciw ustawie o rybactwie śródlądowym. Wiadomo jest, że w takich miejscach na porządku dziennym jest połów na niezliczoną ilość wędek, połów ryb w okresie i wymiarze ochronnym itp. Strażnik mając wiedzę na ten temat i nie podejmując czynności odpowiada za niedopełnienie obowiązków. No i teraz pewnie rozpoczną się dylematy, czy na terenie prywatnym ryba ma wymiar i okres. Odpowiem pytaniem. Czy kret na terenie prywatnym jest chroniony????
  3. Na wszystkie działania strażników podobnie jak policji przysługuje skarga do prokuratora. On rozstrzygnie. Proponuję jednak poczytać o uprawnieniach PSR art. 23 ustawy i art. 1 mówiący o powierzchniowych wodach śródlądowych. nie ma tam rozróżnienia na prywatne i inne. Poza tym w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o możliwości popełnienia wykroczenia czy przestępstwa organy państwowe maja obowiązek podejmowania czynności. Tak czy inaczej przysługuje skarga do prokuratury. Niech on rozstrzygnie czy wejście miało charakter wtargnięcia w myśl art. 193 KK. Z ciekawostek taki artykuł. Polecam przeczytać całość jest tam wzmianka o PSR. https://gk24.pl/prokurator-ryszard-gasiorowski-odpowiada-czy-trzeba-wpuszczac-do-domu-straznika-miejskiego/ar/4591171
  4. Stawy komercyjne nie służą do chowu ani hodowli ryb a więc obowiązuje na nich obowiązek posiadania karty wędkarskiej. Aby staw był obiektem do chowu i hodowli, właściciel musi spełnić następujące warunki Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śrdlądowym, za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. Podziel się artykułem: Omawiane formy działalności mogą być prowadzone w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych lub w wyspecjalizowanych obiektach, zgodnie z zasadami zawartymi w cytowanej ustawie. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, do chowu lub hodowli ryb uprawniony jest m.in. właściciel lub posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami znajdującymi się w gospodarstwie przeznaczonym do prowadzenia tej działalności. Ogólne uwarunkowania środowiskowe Zasadnicze regulacje prawne obejmujące wykonanie urządzeń wchodzących w skład gospodarstw, w których prowadzony jest chów i hodowla ryb, z ich eksploatacją i związanymi z tym rodzajem działalności wymogami środowiskowymi, określone są w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c tej ustawy, stawy rybne są urządzeniami wodnymi. A zatem wykonanie tych urządzeń będzie wiązało się z obowiązkiem posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3. Należy także brać pod uwagę to, że pobór wody na potrzeby tych urządzeń oraz zrzut wód wykorzystanych do ww. celów może wymagać pozwoleń na szczególne korzystanie z wód wydawanych w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Omawiane procedury wiążą się ze sporządzeniem operatu wodnoprawnego, który wraz z wnioskiem oraz innymi niezbędnymi dokumentami przedkładany jest organowi właściwemu do wydawania przedmiotowych pozwoleń w trybie art. 131 Prawa wodnego. Przy wykonywaniu obiektów służących do chowu i hodowli ryb należy mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 9 lit a cytowanej ustawy, pozwolenia na budowę będą wymagały roboty budowlane polegające na wykonywaniu ziemnych stawów hodowlanych. Ponadto, w związku z brzmieniem art. 55, podkreślenia wymaga fakt, że w załączniku do omawianej ustawy stawy rybne zaliczane zostały do XXIV kategorii obiektów.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy