Jump to content

Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym


cyniu5

Recommended Posts

Art. 27b. 1. Kto:

1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1–5 lub 11–13,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,

B) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,

c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,

3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,

4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1,

5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,

6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5,

7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5

– podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

1) na rzecz pokrzywdzonego:

a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub

B) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.

6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”;

18) po art. 27b dodaje się art. 27c w brzmien

Link to comment
Share on other sites

Biorąc się za lekturę nowej ustawy miałem nadzieje że znajdę w niej większe obostrzenia dla kułsoli i nieprzestrzegających prawa tymczasem czytając ją mam wrażenie ze pisała ją osoba która sprzyja mięsiarzom.

Kara 200zł jest śmieszna , zamiast nałożyć odgórny i bezwzględny obowiązek kasacji sprzętu , ponownego zdawania egzaminu, i wysokiej kary pieniężnej karą jest marne 200 zł lub nagana.

W ten sposób choćbyśmy zarybiali nie wiadomo jak dużą ilością ryb i tak zostaną one wyłowione.

Gdyby organ ścigający miał obowiązek kasacji sprzętu i nałożenia wysokiej kary pieniężnej , delikwentom nie opłacałoby się łowienie bez karty.

W obecnej chwili roczna licencja kosztuje 200zł więc osoba która łowi np nad wisłokiem i średnia spotkania z kontrolą wynosi 1raz na 5 lat to łatwo sobie obliczyć co się bardziej opłaca.

Link to comment
Share on other sites

Jestem tak zdegustowany beznadziejnymi ustawami chroniącymi ludzi łamiących przepisy, że rozważam opcję niepłacenia karty w roku następnym tylko etyczne łowienie bez zezwolenia, za wykroczenie które i tak mi nic nie grozi!!! Ostatni raz kontrolowany byłem tak dawno, że nie pamiętam dokładnej daty wiec rachunek jest prosty... Z tą różnicą, że z mojej strony rybie nie grozi powolna śmierć od uderzenia tępym narzędziem.

Link to comment
Share on other sites

Zgodzę się z kolegami że nad wodą to zielonych ni widu ni słychu natomiast kara 200 zł to jest minimum a nie max więc nie koniecznie mandat będzie wynosił 200 zł może to być 1 000 lub więcej ale i tak moim zdaniem to to minimum to powinno być kasacja sprzętu i kilka tysięcy, ale nie zrozumcie mnie źle jestem takiego zdania jak wy że kontrole mogły by się odbywać więcej niż raz na kilka lat.

Tylko jak się jedzie w teren po to żeby zapalić papierosa z kolegą i posiedzieć w aucie bo na zewnątrz w dupę zimno, zamiast czynić swoją powinność nad wodą i łapać kułsoli, niestety, może kiedyś to się zmieni.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Art. 20 ust. 6 – wędkowanie z łodzi „…odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa ….”

Zapis ten nakłada szereg obowiązków na wędkarzy łowiących ze środków pływających w zakresie wyposażenia jak i przestrzegania określonych zasad.:)

Tak więc koledzy ubędzie miejsca w naszych pontonach,:confused: min. na łodzi ma być tyle kamizelek ratunkowych ile płynie osób, nie wspomnę o innych klamotach.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

Art. 5.1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:

a) ….

e) połowu ryb

Art. 11.1. W wypadku stwierdzenia zaniedbania zagrażającego bezpieczeństwu żeglugi, statku lub przebywających na nim osób albo zagrażającego zanieczyszczeniem środowiska, a także ze względu na uchybienia sanitarne, inspektor, na podstawie udzielonego upoważnienia, może, w drodze decyzji administracyjnej, zatrzymać lub skierować statek:eek: do najbliższego miejsca postoju oraz zatrzymać świadectwo zdolności żeglugowej i dokument kwalifikacyjny kierownika statku do czasu usunięcia tego zaniedbania lub uchybienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2006 r.)

§ 16. 1. Uprawianie żeglarstwa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym wymaga używania sprawnego technicznie sprzętu pływającego.

2. Każdy statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa, zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa statku.

§ 17. 1. Za bezpieczeństwo żeglugi jest odpowiedzialny kapitan statku (kierownik statku).

2. Przed wyjściem z portu kapitan statku (kierownik statku) jest obowiązany zapoznać członków załogi z zasadami użytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposażeniu jachtu oraz procedurami alarmowymi.

§ 18. 1. Osoba nieumiejąca pływać przebywająca na pokładzie statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową.- NIE ASEKURACYJNĄ

2. Osoba przebywająca podczas rejsu na pokładzie statku w nocy lub pracująca na maszcie powinna mieć założone szelki bezpieczeństwa.

3. Podczas żeglowania na morzu, w trudnych warunkach pogodowych osoba przebywająca na pokładzie statku powinna mieć założone szelki bezpieczeństwa i kamizelkę ratunkową.

4. O założeniu środków asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych lub szelek bezpieczeństwa przez członków załogi umiejących pływać decyduje kapitan statku (kierownik statku).:rolleyes:

Dodatkowo sprawy bezpieczeństwa mogą regulować zarządzenia właściwych dla danego akwenu Dyrektorów Urzędów Żeglugi. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Będzie miała pole do popisu POLICJA:rolleyes: - różnie interpretując przepisy, a mandaty są dość wysokie.

Link to comment
Share on other sites

Zgodzę się z kolegami że nad wodą to zielonych ni widu ni słychu ...

Z jednej strony cieszy fakt że coraz więcej ludzi widzi nieprawidłowości w zakresie ochrony wód. Ale samo gadanie nic nie da. Proponuję, (nie po raz pierwszy) - jeżeli już rzeczywiście jesteście wyczuleni na kłusowanie (w szerokim zakresie znaczenia tego słowa) nie oglądajcie się na innych tylko sami zostańcie strażnikami. I bądźcie tak aktywni żeby inni nie mówili że nie byli kontrolowani przez rok lub dłużej.

Myślę, że Komendant powiatowy byłby z takich strażników bardzo zadowolony. A jeżeli do aktywności dołożycie jeszcze sumienność w tworzeniu odpowiedniej dokumentacji pokontrolnej tak aby kontrol nie była tylko sztuką dla sztuki ale żeby efekty potem miały odbicie w sądach, to będziecie naprawdę WIELCY!

No i miejcie jeszcze to na uwadze,że za taką pracę nikt wam nie zapłaci i nie podziękuje.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy